Ronit Dinovitzer

Office: 905-569-4473 Email: ronit.dinovitzer@utoronto.ca Website Media availablity: TV, Radio, Print/Online